RHEINSCHIFFFAHRT UND KLIMAWANDEL

Herausforderung und Chance

 

24. / 25. JUNI 2009, BONN

PERSBERICHT

KLIMAATVERANDERING : CONGRES SPREEKT VAN PERSPECTIEVEN VOOR DE RIJNVAART

Mogelijke gevolgen van de klimaatverandering, zowel als aanpassingsstrategieën voor de binnenvaart stonden in het middelpunt van het congres van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, dat van 24-25 juni 2009 plaatsvond. Informatie uit de eerste hand over de actuele stand van het lopende klimaatonderzoek en de politieke discussie verschaften de 250 vertegenwoordigers uit de wetenschap, het bedrijfsleven, alsmede de vervoers- en milieupolitiek een uitstekende basis om technische, economische en infrastructurele aanpassingsopties te onderzoeken.

Klimaatverandering en vaarweg Rijn: tot op heden alleen tendensen bekend

De voorlopige resultaten van het onderzoek in de CCR-landen betreffende de uitwerking van de klimaatverandering op de Rijn wijzen in de richting van een minder stabiele waterstand op de Rijn, die meer en langduriger perioden van hoog- en laagwater te zien zullen geven.

Uitwerken van aanpassingsstrategieën als uitdaging

Klimaatverandering is ondanks het ontbreken van definitieve kenmerken een belangrijk aspect, dat de Rijn- en binnenvaart in de toekomst – naast wetenschappelijke, technologische en wettelijke randvoorwaarden- in ogenschouw moet nemen.

Het instellen van de Rijn- en binnenvaart op de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering vereist een gecoördineerd optreden in samenspraak met alle betrokkenen, ook waar het gaat om de milieuaspecten. Zo bieden de optimalisering van informatiediensten en logistieke processen, evenals de technologische ontwikkeling van de scheepsbouw, belangrijke speelruimte die met open vizier moet worden benut. Infrastructurele maatregelen mogen daarbij niet worden uitgesloten.

Klimaatverandering als kans voor de binnenvaart

De positie als vervoerwijze, die even economisch als milieu- en klimaatvriendelijk is, biedt de binnenvaart daarnaast een goede startpositie bij de optimalisering van het vervoersysteem in het licht van de klimaatverandering.

Daarom zou de binnenvaart meteen al het potentieel moeten benutten, bij het veroveren van nieuwe markten, maar ook bij verdere eigen bijdragen voor de bescherming van milieu en klimaat, zoals door een verdergaande beperking van de emissies.

De CCR zal de uitkomsten van het congres zorgvuldig beoordelen en nadere conclusies nog in de loop van dit jaar bekendmaken.


BIJLAGE BIJ DE PERSMEDEDELING

Samenvatting. Slotwoord aan het einde van het Congres van : Jean-Marie Woehrling, Secretaris-Generaal van de CCR download

top