RHEINSCHIFFFAHRT UND KLIMAWANDEL

Herausforderung und Chance

 

24. / 25. JUNI 2009, BONN

INLEIDING

De Rijn heeft als waterweg de afgelopen decennia steeds meer aan belang gewonnen. De Rijn is tegenwoordig qua verkeersdichtheid en vervoersprestatie met afstand de belangrijkste waterweg van Europa. De Rijn is een zeer potentiële, milieuvriendelijke verkeersader en neemt derhalve ook economisch gezien een belangrijke plaats in.

Door de in de afgelopen jaren bij tijd en wijlen voorkomende extreem hoge en lage waterstanden van de Rijn en bepaalde andere rivieren is de klimaatverandering ook in de discussies over het vervoersbeleid een actueel thema geworden.

Wat zullen de gevolgen zijn van de klimaatverandering voor de Rijn als waterweg en biotoop?

Wat zijn de perspectieven van de binnenvaart op lange termijn in het licht van de klimaatverandering en de mogelijke consequenties daarvan voor de Rijn als waterweg?

Hoe kan de Rijnvaart zich op de klimaatverandering en de mogelijke gevolgen daarvan instellen?

Het onderzoek naar het klimaat op wereldschaal heeft al eerste resultaten opgeleverd, maar als men de regionale klimaatontwikkeling en de veranderingen voor bijvoorbeeld stroomgebieden beter wil leren kennen, is aanvullend onderzoek nodig. Voor een adequate omgang met de klimaatverandering zijn doelgerichte strategieën nodig en de formulering daarvan is nu al één van de belangrijkste taken van het nationale en internationale vervoeren binnenvaartbeleid geworden.

Het CCR-Congres 2009 gaat de uitdaging aan door wetenschappers en vertegenwoordigers van bedrijfsleven, milieuorganisaties en overheid de mogelijkheid te bieden, zich uit eerste hand te informeren over de laatste tendensen en resultaten van het klimaatonderzoek en de stand van de discussie hierover in het licht van het vervoersbeleid. Op basis van in de CCR-lidstaten verricht onderzoek zal tijdens het congres de nadruk liggen op mogelijkheden voor de Rijnvaart om in te spelen op de klimaatverandering, om zodoende een basis te leggen voor verdere discussies in de toekomst.

Bovendien zal besproken worden hoe de binnenvaart zelf een grotere bijdrage aan de klimaatbescherming kan leveren, bijvoorbeeld door een verdere reductie van de CO2-uitstoot, zodat zij haar positie als milieu- en klimaatvriendelijke vervoersdrager in de toekomst kan behouden en versterken.

top